Integritetspolicy & Cookies


Denna information riktar sig till Femtorps konsumentkunder och beskriver hur vi behandlar personuppgifter i vår verksamhet.

I vår integritetspolicy ser du tydligt vilka uppgifter vi samlar in, varför vi gör det, samt hur de används, sparas och skyddas. Du hittar vår integritetspolicy på vår hemsida.

Med ”personuppgift” avses all information som kan hänföras till en enskild individ. När vi talar om ”behandling” eller ”personuppgiftsbehandling” kan det avse både hantering, insamling, lagring, bearbetning och/eller radering av personuppgifter.

Vi delar inte dina personuppgifter med andra. De stannar hos oss, utom när vi har avtal med en tredje part som upprätthåller samma skyddsnivå som vi. Exempel på sådan part kan vara företag som förmedlar betalningar, trycker och skickar vårt kommunikationsmaterial eller på annat sätt är viktiga för vår verksamhet.
Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig i våra register, att få dem rättade eller raderade och du kan säga nej till direktmarknadskommunikation från oss.

Vilka uppgifter samlar Femtorp AB in?
Femtorp AB hanterar och lagrar inte mer uppgifter än vad som krävs för att uppfylla lagar, prospekt och de uppgifter som är nödvändiga för att för att fullfölja ingångna avtal.

De insamlade uppgifterna för kunder, befintliga och potentiella, är namn, e-postadresser samt telefonnummer.

Cookies
Hemsidan använder cookies, vilket är små textfiler som sparas på din dator när du besöker webbplatsen. Dessa cookies kan antingen vara sessionscookies, som försvinner när du stänger din webbläsare, eller lagringscookies, som sparas under en längre tid. Lagringscookies används för att bevara dina preferenser och inställningar för att göra din upplevelse på www.femtorp.se mer användarvänlig vid framtida besök.

Syftet med att använda cookies är att underlätta och anpassa användningen av hemsidan för dig som besökare. Informationen som samlas in via cookies är generell och innehåller inte personlig information. Den används för att analysera besökares beteendemönster och förbättra våra webbtjänster. Vi lagrar inte heller IP-adresser i våra databaser, vilket innebär att din identitet aldrig kan kopplas samman med informationen om ditt beteende på www.femtorp.se.

Cookies används också för att analysera och rapportera användarantal och trafik på hemsidan. Vi använder tredjepartscookies från andra företag för marknadsundersökningar och trafikmätningar.

Du har möjlighet att radera cookies och inaktivera möjligheten för oss att lagra dem på din dator genom inställningarna i din webbläsare. Det är viktigt att notera att om du väljer att göra detta kan vissa funktioner på hemsidan sluta att fungera korrekt.

Femtorp AB i rollen som personuppgiftsansvarig
Femtorp AB är personuppgiftsansvarig vid behandling av personuppgifter inom ramen för följande aktiviteter.

• Ingå avtal vid försäljning
• Utförande av administrativa åtgärder med koppling till försäljning av varor
• Prospekt, potentiella kunder
• Marknadsföring

Den registrerades rättigheter
Rätt till tillgång (s k registerutdrag)
Den registrerade har rätt att begära att få en bekräftelse från Femtorp AB om Femtorp AB behandlar personuppgifter som rör den registrerade, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifterna i form av ett s.k. registerutdrag. Detta kan du göra genom att kontakta oss via kundtjanst@femtorp.se.

Rätt till rättelse
Om den registrerade anser att en uppgift som hänför sig till den registrerade är felaktig eller ofullständig, har den registrerade även rätt att begära rättelse. Önskan om rättelse skickas till kundtjanst@femtorp.se.

Rätt att motsätta sig behandling baserad på samtycke
Är det fråga om behandling av den registrerades personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål äger den registrerade rätt att, när som helst, motsätta sig den och begära att den registrerade avregistreras från fortsatta utskick genom att anmäla detta till Femtorp AB, detta görs genom att skriva till kundtjanst@femtorp.se.

Rätt till att få uppgifter raderade
För att bli raderad ur våra register mejlar du din begäran till kundservice@femtorp.se. Du kommer då att få ett frågeformulär från oss att besvara så att vi kan se i vilka sammanhang du haft kontakt med oss. Därefter raderar vi dina uppgifter i enlighet med lagstiftningen.

Säkerhet
Femtorp:s målsättning är att värna om skyddet för den personliga integriteten och att vidta alla de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna och säkerställa att behandlingarna sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och interna riktlinjer, policyer och rutiner för hantering av personuppgifter. Det innebär att endast de personer som behöver ha tillgång till uppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter har tillgång till dem.

För att uppfylla ändamålen med Femtorp:s behandling av de personuppgifter som angivits ovan anlitar Femtorp i förekommande fall tjänste- och systemleverantörer av IT, som behandlar personuppgifter på Femtorp:s uppdrag. Dessa tjänste- och systemleverantörer får endast behandla personuppgifterna enligt Femtorp:s uttryckliga instruktioner och får inte använda uppgifterna för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda uppgifterna.

Femtorp kan i förekommande fall lämna ut personuppgifter även till andra mottagare än de som angivits ovan i syfte att följa tillämpliga lagar och regler, en begäran eller ett föreläggande från en behörig domstol eller myndighet, samt för att tillgodose Femtorp:s berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara sig mot rättsliga anspråk.


Vid frågor om behandlingen av personuppgifter, eller önskemål om att utöva dina rättigheter i förhållande till Femtorp:s personuppgiftsbehandling, vänligen kontakta oss via kundtjanst@femtorp.se.


FEMTORP AB
Kontakt: info@femtorp.se
Org: 556604-9622

 

Senast uppdaterad: 2024-02-08

Vänligen välj företag eller privat